Slezak Rescue 2012

Video, George to the Rescue, NBC

Brinton Brosius on George to the Rescue from Brinton Brosius on Vimeo.